Adatkezelési nyilatkozat

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
MAKKA Szabadidősport Egyesület – 2016. február 28.

  1. Bevezetés A MAKKA Szabadidősport Egyesület elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A MAKKA Szabadidősport Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az a tagnyilvántartás és Klubkártya Program összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  2. A Szabályzat hatálya, alapelvek A jelen szabályzat alkalmazása a MAKKA Szabadidősport Egyesület tagjaira vonatkozik. A MAKKA Szabadidősport Egyesület a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

A MAKKA Szabadidősport Egyesület elérhetősége: 06/30 555 1344, makka.sport@gmail.com
Adatvédelmi felelősünk: Kovács Krisztina
A MAKKA Szabadidősport Egyesület adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: http://www.makka.sport.hu/adatkezeles/ A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

  1. Jogi háttér Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),

  • iparági szabályok, ajánlások

Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárul.

  1. Tájékoztatás Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Netlien Kft

kapcsolattartó neve: Bakos Krisztina

az adatkezelés célja: ügyfélkártya-kezelés

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

a kezelt adatok köre: tagnyilvántartási adatok

az adatkezelés időtartama: határozatlan időtartam

  1. Adatbiztonság Az adatok tárolása a Netlient Kft. szerverein történik.

  2. Jogorvoslat Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a MAKKA Szabadidősport Egyesület részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).